ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN   

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: zijnde Annjoy een natuurlijke of rechtspersoon die of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon dat zich in de detailhandel als zelfstandig of als franchiseondernemer bezighoudt met verkoop.

De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Annjoy

Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop tussen de consument en Annjoy

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst betreffende verkoop tussen de consument en Annjoy

Goederen: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Annjoy en de consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

1. De aangeboden goederen van Annjoy worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen: - een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het aanbod wezenlijk zijn; - de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien de consument Annjoy vraagt de goederen op een aangegeven adres af te leveren; - de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is; - de uitvoering/de verpakking waarin de goederen worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik; - het eventuele recht van retournering* en de wijze van gebruikmaking daarvan. - de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of elektronische opdracht door de consument, tenzij tussen de consument en Annjoy anders is overeengekomen.

* Alle artikelen worden op maat gemaakt, wees er dus zeker van dat u de juiste maat hebt gekozen, als u er niet uitkomt kunt u altijd mailen, mocht u toch willen ruilen dan zijn de verzendkosten voor eigen rekening.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. 

ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief BTW.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeen gekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

 

ARTIKEL 6 - DE AFLEVERING/ DE LEVERTIJD

1. Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit te stellen van de goederen

2. Indien de overeenkomst het bezorgen van de verkochte goederen betreft, geschiedt dit binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en op het opgegeven adres.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Annjoy een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien Annjoy alsnog binnen deze termijn levert zal een eventuele prijsverhoging binnen deze nadere termijn niet worden doorberekend.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een vast overeengekomen levertijd heeft de consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal Annjoy in overleg treden met de consument over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de consument niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden.

 

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT

1. Annjoy staat ervoor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Annjoy staat er bovendien voor in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. Annjoy staat ervoor in dat de door haar verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

ARTIKEL 8 - HET RECHT VAN RUILEN.

1. De consument heeft recht op ruilen van goederen gedurende ten minste tien dagen*.  De ingangsdatum van deze termijn is de dag na de verkoop, dan wel na de dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geruild.

2. Alle producten worden op maat gemaakt, u gaat bij het bestellen akkoord met de Algemene Voorwaarden

3. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van ruiling/retournering. 

*Alleen in overleg met de verkoper.

 

ARTIKEL 9 - BETALING

1. Betaling van goederen die in voorraad zijn geschiedt vooraf.

 

ARTIKEL 10 - WETTELIJKE GARANTIE

1. Annjoy garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen* binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op herstel.

 2. Annjoy staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Annjoy in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs door de consument te worden overlegd.

4. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door  Annjoy afgegeven garantie.

ARTIKEL 11 - AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. Bij een op afstand gesloten overeenkomst (artikel 6:230 onder m van het BW) zal Annjoy, voordat de overeenkomst wordt gesloten, onder meer informeren over: a. de identiteit en het geografisch adres van Annjoy waar de consument met klachten terecht kan; b. de plek op zijn website waar de algemene voorwaarden van Annjoy in te zien zijn; c. de belangrijkste kenmerken van de goederen; d. de prijs, inclusief BTW, van de goederen; e. de eventuele kosten van aflevering; f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering; g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod;

2. Annjoy bevestigt onverwijld, wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en levert het product zo spoedig mogelijk, maar maximaal binnen 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. De consument en Annjoy kunnen een andere levertermijn overeenkomen.

3. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet Annjoy de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen terug betalen. Wanneer de consument en Annjoy zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van eventueel retour zenden voor rekening van Annjoy. Annjoy dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

4. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt Annjoy aan de consument de volgende gegevens: a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m h in lid 1 van dit artikel.

5. de gegevens omtrent de eventuele garantie.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Annjoy is tegenover de consument niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan de consument is toe te rekenen of voor zijn risico komt.

ARTIKEL 13 - KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij Annjoy tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 14 - Verzendkosten worden aan de hand van het gewicht berekend, volgens PostNL tarieven.

Ruiling/retourkosten komen voor de rekening van de consument, evenals het opnieuw versturen van het geruilde artikel.

Annjoy is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van het poststuk bij de postsortering, in dat geval zal Annjoy contact opnemen met de consument voor een juiste oplossing.

ANNJOY staat ingeschreven onder nummer 74666312 bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

ANNJOY is gevestigd te Nootdorp, bereikbaar via annjoy@live.nl.